Vacature: Directeur / Statutair Bestuurder

Jeugd-Punt is een professionele en slagvaardige organisatie voor jeugd- en jongerenwerk. Onze uitvoerend medewerkers werken verspreid in kleine en middelgrote gemeenten in de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland.

In hun werk worden zij ondersteund door een klein bureau met een directeur en een office-manager. De organisatie kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, transparantie, flexibiliteit, korte lijnen, professionaliteit, inhoudelijke gedrevenheid en een sterke lokale worteling.


Stichting Jeugd-Punt
zoekt een
Directeur / Statutair Bestuurder
voor 20 uur per week


Visie

Jeugd-Punt gelooft sterk in de eigen kracht en mogelijkheden van jongeren. Wij ondersteunen en stimuleren hen om te komen tot een positieve ontwikkeling. We willen dat jongeren een stem hebben, gezien en gehoord worden en zich gewaardeerd voelen. We werken daarbij nauw samen met de omgeving van de jongeren, zodat een klimaat en netwerk ontstaat waar jongeren verantwoord kunnen opgroeien. We versterken de zelfredzaamheid van jongeren en geven hen daartoe graag een steuntje in de rug waar nodig.

Jeugd-Punt werkt vanuit de filosofie van het oplossingsgericht denken en handelen. In deze filosofie gaan we uit van een positieve benadering, van het betrekken van de omgeving, het ontwikkelen van talenten en professionele coaching. We positioneren ons daarbij nadrukkelijk in het domein tussen vrije tijd en zorg en willen zo een essentiële rol spelen in het preventief jeugdbeleid van de gemeenten. Samen met andere partijen op het gebied van o.a. onderwijs, (jeugd)zorg, welzijn, veiligheid en arbeid proberen we waar nodig te voorkomen dat jongeren afglijden en er voor te zorgen dat zij zich positief ontwikkelen. We zijn tevens het vangnet voor die jongeren die terugkomen uit de meer specifieke (jeugd)zorg.

Organisatie

Jeugd-Punt is een kleine stichting waarbij de directeur tevens statutair bestuurder is. Het toezicht op de organisatie ligt in handen van de Raad van Toezicht dat het aanspreekpunt vormt voor de directeur.

De directeur leidt de organisatie, daarbij ondersteund door twee meewerkend teamleiders en een praktijkontwikkelaar. Voor ondersteuning van de bedrijfsvoering is een office-manager werkzaam. Aanvullend en waar nodig worden diensten extern ingekocht, met name op het gebied van financiële administratie en ICT. De directeur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie en het functioneren ervan.

Jeugd-Punt heeft ongeveer twintig medewerkers in dienst. Dit zijn stuk voor stuk gemotiveerde zelfstandig werkende professionals met een sterke passie voor hun vak en de doelgroep. De uitvoerend medewerkers behouden zelfstandig nauwe contacten met de opdrachtgever(s) en netwerkpartners. In het formeel overleg met de directeur zijn de medewerkers vertegenwoordigd door een Personeelsvertegenwoordiging. De organisatie volgt de cao Sociaal Werk.

Jeugd-Punt streeft naar een cultuur van transparantie, open communicatie, leren van elkaar, zakelijkheid, elkaar aanspreken en ondernemerschap.

Momenteel zijn we werkzaam in acht gemeentes met een financiering op basis van subsidies, jaarcontracten en gunningen op aanbestedingen. De organisatie is financieel gezond.

Prioriteiten

Jeugd-Punt heeft de nadrukkelijke ambitie verder te groeien, zowel wat betreft opdrachtgevers, als wat betreft dienstverlening. Dit vraagt de komende jaren om verdere productontwikkeling en expliciete acquisitie in bestaande en nieuwe markten, al dan niet in strategische samenwerking met plaatselijke en/of regionale partners. De organisatie moet zich hier verder intern en extern op voorbereiden en voortdurend inspelen op de kansen die mogelijk ontstaan.

Daarbij wil Jeugd-Punt een belangrijke rol spelen in de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en meer specifiek binnen de transformatie en bij de gemeentelijke herijkingen van het preventief jeugdbeleid. Dit vraagt om een goede relatie en goede communicatie met (potentiële) opdrachtgevers en het blijvend zoeken naar relevante methodieken en het up-to-date houden van de deskundigheden van de medewerkers. Daarnaast ligt er een uitdaging in de verdere implementatie van de strategische keuzes, visie en positionering.

Intern zit de organisatie in een traject om bovenstaande ambities als totale organisatie eigen te maken en verder te ontwikkelen. Dit stelt hoge eisen aan de interne communicatie en het opleidingsbeleid. Samen met de medewerkers en stakeholders zal dit verder moeten worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Profiel bestuurder

Na een interim-periode zoekt de organisatie een nieuwe enthousiaste en inspirerende nieuwe directeur/statutair bestuurder (directeur), die de organisatie voor de komende jaren verder kan ontwikkelen. De nieuwe directeur treft een goed functionerende organisatie aan, maar ook met de nodige uitdagingen en ambities.

Uiteraard draag je als directeur primair zorg voor het optimaal functioneren van de organisatie, waarin de kerntaken op een kwalitatief hoogwaardige wijze worden uitgevoerd. Medewerkers moeten zich gestimuleerd, gesteund en geïnspireerd weten. Van de directeur verwachten we daarbij een voorbeeldfunctie als het gaat om heldere, betrokken en open communicatie, waarin een gelijkwaardige dialoog met de medewerkers gepaard gaat met transparant, verbindend en daadkrachtig leiderschap. Zowel waar het gaat om leidinggeven, als om leiding nemen.

We zoeken iemand met passie en betrokkenheid bij de doelgroep, die bekend is met het werken in en het leiding geven aan een organisatie van professionals. Iemand die bekend is met het vakgebied van het sociaal werk (bij voorkeur jongerenwerk) en dit verder kan ontwikkelen en met enthousiasme kan uitdragen.

Intern is het belangrijk dat je rust, stabiliteit, eenheid en structuur kan blijven borgen, waardoor de medewerkers zich kunnen focussen op hun primaire uitvoerende taken. Je moet daarbij goed oog hebben voor de kwaliteit van de werkprocessen. Vanzelfsprekend zorg je voor een verantwoord en gezond financieel-economisch beleid en een goede bedrijfsvoering.

We zoeken een verbinder pur sang, zowel intern als extern. Iemand die medewerkers aan de organisatie weet te binden en (nieuwe) opdrachtgevers, stakeholders en partners bij de organisatie weet te betrekken. Intern gaat het daarbij om open communicatie en het betrekken van medewerkers bij actuele ontwikkelingen. Kennisdeling en leren van elkaar is daarbij vanzelfsprekend.  

Extern gaat het onder andere om het uitbreiden en verbreden van de dienstverlening. Dit vraagt om iemand met een ondernemende houding met kennis van het veld en de daarbij horende financieringsstromen. Je moet plezier hebben in het actief acquireren en ‘branden’ van de organisatie, alsmede in het positioneren van de organisatie binnen de transformatie en het preventief jeugdbeleid. Daarbij verwachten we dat je de visie en ‘het verhaal’ van Jeugd-Punt goed kan vertellen, maar ook dat je de kansen in de markt ziet, creëert en realiseert.

Gezien de omvang van de organisatie zoeken we naar iemand die strategisch inzicht goed kan combineren met een hands-on mentaliteit en snel kan schakelen tussen overzicht en detail.

Positie

Als directeur leg je verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Je bepaalt samen met de RvT het meerjarenbeleid en de strategie. Je vertaalt het beleid en de strategie naar de organisatie en geeft hier leiding aan. Als integraal manager ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van de totale organisatie en functioneer je als werkgever.

De directeur vertegenwoordigt Jeugd-Punt in interne en externe overleggen en zorgt voor een goede positionering binnen de relevante netwerken. Je bent verantwoordelijk voor de acquisitie, overleggen en onderhandelingen met de (potentiële) opdrachtgevers en externe partners.

Intern ben je verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het jaarplan, de begroting en de jaardocumenten. Je stuurt de teamleiders aan en bent bestuurder in het kader van de WOR.

Gezien de omvang van de organisatie bestaat een deel van de functie uit bestuurstaken en een deel uit directie-, c.q. managementtaken.

Gewenste capaciteiten

1. Academisch werk- en denkniveau

2. Affiniteit met de doelgroep en ervaring in het sociaal werk

3. Kennis van de actuele vraagstukken op het gebied van transformatie en preventief jeugdbeleid

4. Kennis van de wereld van subsidies, aanbestedingen en alternatieve financieringsbronnen

5. Aantoonbare ervaring met ‘branding’, acquisitie en positioneringsvraagstukken

6. Zeer goed ontwikkelde sociale, communicatieve en onderhandelingsvaardigheden

7. Omgevingssensitief en een netwerker pur sang

8. Aantoonbare bestuurlijke en managementkwaliteiten en -ervaring

9. Vertrouwd met het aansturen van professionals en bedrijfsmatige processen

10. Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

Persoonskenmerken

· Communicatieve, open, zichtbare en luistervaardige teamspeler

· Transparant en integer

· Daadkrachtige en verbindende leiderschapsstijl

· In staat feedback te geven en te ontvangen

· Analytisch en het vermogen te denken in scenario’s

· Strategisch, ondernemend en pro-actief

· Goed kunnen schakelen tussen ambitie en realiteit

Kerntaken

· Het onderhouden van de externe contacten binnen de relevante netwerken

· Het vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten

· Het ontwikkelen van nieuwe relaties gericht op verbreding en uitbreiding van de diensten in bestaande en nieuwe markten

· Het onderhouden en uitbouwen van de samenwerking met partners op het gebied van jeugdzorg, welzijn, onderwijs en overheid

· Leidinggeven aan de organisatie gericht op het leveren van eigentijds jeugd- jongerenwerk

· Aansturen, coachen en faciliteren van teamleiders, office-manager en medewerkers

· Aansturen en faciliteren van de bedrijfsvoering en -processen

· Bewaken en zo nodig verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening

·Het voeren van een gezond en verantwoord financieel en bedrijfskundig beleid

· Het opstellen, vertalen en implementeren van het strategisch beleid, jaarplan en begroting

· Bevorderen en uitvoeren van interne communicatie en onderlinge (kennis-)uitwisseling

· Het verzorgen van adequate informatievoorziening voor interne en externe stakeholders

· Het verder ontwikkelen en up-to-date houden van de primaire dienstverlening

Honorering

De organisatie volgt de cao Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in maximaal schaal 13.
Standplaats van de functie is Utrecht.
Voor de functie wordt een aanwezigheid gevraagd van minimaal drie dagen.
Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor een jaar.
Bij goed functioneren is een vervolgaanstelling mogelijk van twee maal drie jaar.

Procedure

Uw CV voorzien van motivatie dient uiterlijk 19 juli bij de organisatie binnen te zijn via mail:  rp@jeugd-punt.nl
De eerste gesprekken staan gepland op 11 augustus 2021.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Een VOG is verplicht.

Informatie

Meer informatie over de functie is te krijgen bij

· Gerda Wagemakers, voorzitter RvT. Mail: gerda.wagemakers@hotmail.com.

· Ramona Poort, officemanager. Mail: rp@jeugd-punt.nl