?>

Onze pijlers

Preventieve voorlichting en advies

We vinden het belangrijk dat jongeren laagdrempelig toegang hebben tot informatie en advies. We doen dit door individuele- en collectieve voorlichting te geven, al dan niet samen met anderen, bijvoorbeeld op scholen. Thema’s zijn onder andere: groepsprocessen, omgaan met groepsdruk, weerbaarheid, zelfbeeld en sociale vaardigheden, social media, gezond leven.

Talentontwikkeling en participatie

We stimuleren de zelfstandigheid van jongeren en helpen hen hun talenten te ontwikkelen en te geloven in hun eigen kracht. We inspireren en dagen jongeren uit om met eigen initiatieven te komen. We coachen en begeleiden hen daarbij. Ook helpen we jongeren om hun talent in te zetten ten behoeve van andere jongeren en/of de samenleving. 

Participatie (maatschappelijke deelname) is een middel voor jongeren om invloed uit te oefenen op de eigen leefsituatie en toekomst. Actieve betrokkenheid draagt bij aan een goed leefklimaat. Hiervoor hebben we verschillende werkvormen ontwikkeld.

Vindplaatsgericht jeugd -en jongerenwerk

We zoeken de jeugdigen daar op waar zij zich bevinden, op straat, op school, bij verenigingen, in huis of via social media. Onze kracht zit in het laagdrempelig contact door aan te sluiten bij hun leefwereld. We zoeken altijd naar mogelijkheden om het contact te vinden en te behouden. Hierdoor vangen we ook al vroegtijdig signalen op. Ook ons (in)formele netwerk en onze positie daarbinnen speelt daarbij een belangrijke rol. Vanuit dit contact en het geloof in jongeren proberen we jongeren te activeren zelf te werken aan hun problemen, zich te organiseren en op te komen voor zichzelf. Vaak treden we hierdoor op als verbinder tussen de jongeren, de omgeving en organisaties.

Jongeren hebben behoefte om op te trekken met leeftijdsgenoten binnen eigen waarden en normen. We zien het als onze taak om jongeren ook in contact te brengen met waarden en normen van andere inwoners, zowel jong als oud. Zodanig dat de samenleving ook in staat wordt gesteld kennis te nemen van de normen en waarden van jongeren

Coaching en toeleiding

We willen dat jongeren zich gezien voelen. We luisteren naar wat jongeren zeggen en eigenlijk willen zeggen. We geven jongeren feedback en bespreken signalen met hen. Waar mogelijk adviseren wij jongeren zelf en we schalen ook op als dit nodig. Dit doen wij vanuit een coachende rol. Hierbij zorgen we voor een warme overdracht naar de juiste ondersteuning om voor de jongeren de drempel zo laag mogelijk te houden.

We werken intensief samen met sociale teams, politie, scholen etc. Waar nodig vormen we een onderdeel van een ondersteuningsplan van een jongere of zijn we de veilige back-up als ze even klaar zijn met de hulpverlening. Door naast de jongere (en eventueel ouders) te staan komt hun behoefte duidelijk naar voren in een dergelijk plan. Op deze manier willen we bijdragen aan het zoveel mogelijk normaliseren i.p.v. medicaliseren en aan de ondersteuning van jongeren in het gewone leven. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat er opgeschaald hoeft te worden naar de jeugdhulp. En ook om sociale teams en aanbieders van jeugdhulp de mogelijkheid te bieden om af te schalen.

Collectieve ondersteuning

We stimuleren dat jongeren steun hebben aan elkaars kennis en ervaringen. Jongeren met ogenschijnlijk individuele hulpvragen brengen we gericht bij elkaar, om elkaar te ontmoeten. We doen dit rondom een gedeeld thema, gedeelde ervaringen of een gedeelde positie, zoals meiden, jonge mantelzorgers, jonge statushouders, eenzame jongeren, LHBTi-jongeren en jongeren binnen het autistisch spectrum. Zo creëren we een veilige plek van herkenning, erkenning en inclusiviteit.

In de groep leren de jongeren van elkaar en elkaars ervaringen. Weten ze dat ze niet alleen staan en niet de enigen zijn. Samen werken ze aan empowerment, zowel collectief als individueel. We werken zo aan de eigen kracht van jongeren om vanuit trots en zelfvertrouwen de samenleving tegemoet te treden en daarbinnen met eigenwaarde te participeren. Met partners werken we aan vroegsignalering en doorverwijzing, over en weer. Zo proberen we de druk op de individuele maatwerkvoorzieningen te verlichten.

Schoolcoaching / Schooljongerenwerk

We zijn er voor leerlingen op school, om hen te ondersteunen, naar ze te luisteren, met ze mee te denken en te coachen. Door aanwezig en zichtbaar te zijn op scholen, bereiken we ook die jongeren die minder makkelijk elders te vinden zijn. 

Hoewel daadwerkelijk op school aanwezig, zijn we zeker geen verlengstuk van de school. Juist de onafhankelijkheid maakt het voor leerlingen aantrekkelijk even binnen te lopen bij het jongerenopbouwwerk en hun verhaal te doen. Veel van de methodieken en interventies zoals beschreven in de andere pijlers komen hier samen. Preventie, voorlichting, advies, talentontwikkeling, coaching en collectieve ondersteuning worden ingezet om die jongeren die het binnen het onderwijs lastig hebben, net dat zetje te geven om hun schoolloopbaan op de rit te houden.