Wijdemeren

Volg ons op Instagram of via Facebook

Wat we doen

De jongerenwerkers van Jeugd-Punt zult u met regelmaat op straat tegen kunnen komen, maar ook op andere plekken, zoals in de diverse netwerkverbanden en andere samenwerkingsvormen. De jeugd zoeken wij pro-actief op, wederom niet alleen op straat, maar bijvoorbeeld ook bij (sport-)verenigingen, horeca, scholen en in de sociale media.

De jongerenwerkers richten zich niet alleen op zogenoemde overlastgevende groepen; de speerpunten richten zich vooral ook op talentontwikkeling van jongeren, in relatie tot hun sociale omgeving.

Nieuwe aanpak

De transitie van de Jeugdzorg, de kanteling in de WMO, het bouwen aan de participatiesamenleving en de daarmee gepaard gaande cultuuromslag, zullen de komende jaren veel teweegbrengen op het gebied van hulpverlening, zorg en welzijn. Jeugd-Punt is zich daarvan bewust en levert met haar uitvoerend jongerenwerk bijdrage in deze cultuurom-slag. Dat zal vooral tot uiting komen in onze producten ‘Jongerencoaching’ en ‘Sluitende aanpak ‘.

Met een terugtredende overheid gaan we meer dan ooit op zoek naar de krachten binnen de samenleving. Met het vindplaatsgerichte werken pakken de jongerenwerkers vragen vanuit de samenleving op en ontwikkelen daar in gezamenlijkheid een aanbod op, gebaseerd op de eigen kracht-gedachte van de burgers in de samenleving. 

Vanuit de contacten, die gelegd worden in de wijken en met verenigingen, zullen nieuwe vragen worden aangepakt in onder andere het programmaonderdeel ‘Vindplaatsgericht werken’.

Het product ‘Jongerencoaching’ sluit naadloos aan bij de eigen kracht-gedachte en kan met de komst van de transitie als preventief middel ingezet worden.

Overige programmaonderdelen sluiten aan bij de principes van ‘jongerenwerk nieuwe stijl’, een specifiek op jongerenwerk toegespitste uitwerking van ‘welzijn nieuwe stijl’. 

Wij zien er naar uit om met zowel jeugd als betrokken volwassenen kennis te maken!

Contact

Willemijn Schimmel 
06 10 87 01 88
ws@jeugd-punt.nl