?>

Privacyverklaring

Jeugd-Punt volgt de richtlijnen van de AVG en zal uw gegevens uitsluitend gebruiken
voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven.

Privacy statement Stichting Jeugd-Punt

De website www.jeugd-punt.nl wordt u ter beschikking gesteld door Stichting Jeugd-Punt statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30206595.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.


Artikel 1 – Doeleinden en veiligheid van de gegevensverwerking
Stichting Jeugd-Punt beoogt een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens en respecteert de Wet bescherming persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat naar uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd. In bepaalde gevallen kan evenwel naar persoonlijke gegevens worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens als volgt behandeld:

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard tot aan de afhandeling daarvan. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server, waartoe alleen medewerkers van Stichting Jeugd-Punt die uw verzoek om informatie of ondersteuning beantwoorden, toegang hebben. Eventuele verdere verwerking van uw gegevens vindt alleen in overleg met u plaats.

Als u gebruik maakt van e-mail om contact met ons op te nemen, kunnen wij u helaas geen volledige bescherming bieden tegen inbreuken op de privacy door derden. Ook dan doen wij ons uiterste best om vertrouwelijkheid van uw gegevens in de e-mail te waarborgen. Mocht u dit onvoldoende vinden, dan kunt u het beste slechts algemene informatie in de e-mail zetten en meer vertrouwelijke gegevens persoonlijk meedelen of overhandigen.

Artikel 2 – Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuwe diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.  

Artikel 3 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 4 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Stichting Jeugd-Punt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@jeugd-punt.nl .

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6– Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van deze website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 – Cookies
De gebruikte cookies voor deze website zijn nodig voor het functioneren van deze website. Er worden geen cookies gebruikt voor analytische doeleinden of om bezoekers van deze website te volgen.

Artikel 9 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Al het beeldmateriaal is eigendom van Stichting Jeugd-Punt.

Artikel 10 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 11 – Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich richten tot: 
Office manager – Ramona Poort, info@jeugd-punt.nl.