Stichtse Vecht

Algemeen

Jeugd-Punt Stichtse Vecht zet in op een positief jeugdbeleid. Dat wil zeggen, dat wij ons niet alleen richten op de risicogroepen, maar ons tevens richten op de welwillende en actieve jongeren in de gemeente. Het jongerenwerk faciliteert niet alleen in jongerencentra, maar zet ook in op participatie, activering van jongeren, ondersteuning in de vorm van coaching trajecten, preventie en nog veel meer. 

Jeugd-Punt specifiek in Stichtse Vecht

Jeugd-Punt Stichtse Vecht kent 4 jongerencentra in de gemeente: JC Second Base in Maarssenbroek, JC Maarssendorp, JC Brooklyn in Breukelen en JC Gemuda in Loenen a/d Vecht, waar wij een veilige haven bieden voor jongeren om zich sociaal te ontwikkelen, te leren, samen te komen met leeftijdsgenoten en eventuele hulpvragen bij ons neer te leggen als die er zijn. Vanuit die hulpvraag creëren wij samen met de jongeren een aanbod. Jeugd-Punt zet in op alle leefgebieden van een jongeren: “Dagbesteding, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, fysiek functioneren en praktisch functioneren”. Vanuit onze eigen specifieke professionaliteit bieden wij hulp waar nodig. Waar onze professionaliteit in te kort schiet, verwijzen wij door naar ons enorme zorg en veiligheid netwerk in de gemeente, waarin wij ons als een spin in het web gevestigd hebben.

Participatie

Activering en participatie zijn geïntegreerd in de werkwijze van het jongerenwerk. Deze aanpak overstijgt vraaggericht werken en doet meer recht aan het organiserend vermogen van jongeren en hun omgeving. In de uitvoering wordt nauw samengewerkt met de gemeente, waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheid om jongeren op diverse niveaus in te zetten voor de verbetering van het leefklimaat van jongeren in de gemeente. Om jeugdparticipatie te ondersteunen stelt de gemeente ook het Flexibel Jeugdbudget beschikbaar. Specifiek bedoeld voor initiatieven van, voor en door jongeren.

Combinatie functionaris

Daarnaast heeft Stichtse Vecht verschillende combinatiefunctionarissen gericht op jeugd (onder 23 jaar). Zo is er ook een combinatiefunctionaris werkzaam bij Jeugd-Punt. We zetten in op een evenwichtige spreiding van sportactiviteiten in Stichtse Vecht, waarbij er ook rekening gehouden wordt met de behoeften van jongeren in de kleine kernen. Denk daarbij aan structurele, wekelijkse (al dan niet seizoensgebonden en uitsluitend vraaggerichte) activiteiten, maar ook sportevenementen en  toernooien.

Meidenwerk 

Tieners, maar meiden in het bijzonder, vormen een kwetsbare doelgroep. Met de opkomst van de social media liggen er nieuwe gevaren en risicovol gedrag op de loer. Door aparte aandacht voor deze doelgroep willen wij ervoor zorgen, dat meiden beter voorbereid zijn op de keuzes die zij in hun leven maken. Het jongerenwerk wil met activiteiten de band met meiden versterken en met speciale workshops en cursussen de weerbaarheid van meiden vergroten. Het jongerenopbouwwerk draagt zorgt voor een prettige sfeer in de jongerenvoorzieningen, waar meiden zich veilig kunnen voelen.

JongIn website

In 2013 is het jongerenopbouwwerk gestart met het participatieproject Jong in Stichtse Vecht. Communicatie tussen jongeren en de gemeente is een belangrijke schakel binnen het participatiebeleid van de gemeente. Het jongerenopbouwwerk vormt samen met een aantal jongeren de redactie en is verantwoordelijk voor het lokale nieuws, recensies van activiteiten, festivals en evenementen binnen de gemeente verzorgt. Op de site worden jongeren geïnformeerd, geactiveerd om mee te doen aan activiteiten binnen de gemeente en gestimuleerd om zelf actief te worden binnen hun gemeente. De basis van de site wordt wekelijks door een externe organisatie. Hun format heet JongIn maar in dit specifieke geval `jong aan de vecht`. Het is eigenlijk een uitgelezen virtueel Centrum Jeugd en Gezin voor jongeren! Ook andere organisaties of welzijnsaanbieders kunnen zo gemakkelijk met hen in contact komen. 

Preventie / Voorlichting

De gemeente Stichtse Vecht heeft zich ten doel gesteld de komende jaren aandacht te schenken aan voorlichting en preventie rondom alcohol- en drugsgebruik. Ook op andere gebieden ontbreekt vaak kennis: geld lenen, soa’s, gezond leven, gevaren van internet en social media. Specifieke aandacht hiervoor, door middel van spel, quiz en discussie, kan een gedragsverandering op gang brengen. Jongeren en ouders hebben vaak behoefte aan kort en snel advies of informatie, dicht bij huis verkrijgbaar. Het jongerenwerk is daar uitermate geschikt voor. De jongerenopbouwwerkers hebben nauw contact met de doelgroep en ook contacten met ouders. Een middel, dat ingezet wordt voor de voorlichting, zijn themaweken. In de themaweek staat één thema centraal. In de jongerencentra, bij straatgroepen, in de lokale media, JongIn-site en (waar mogelijk) op scholen word in deze week aandacht besteed aan dit desbetreffende thema. 

Recentelijk heeft het project “maak je niet druk” plaatsgevonden op het RSG Broklede te Breukelen. Dit is een project wat voorlichting geef over groepsdruk en hoe daarmee om te gaan.

Jeugd & Veiligheid

Als altijd en overal zijn er groepen jongeren die zich ophouden in de openbare ruimte. Een aantal groepen jongeren binnen de gemeente Stichtse Vecht worden aangemerkt als een hinderlijke of overlast gevende in de shortlist methode van Beke. De gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat jeugdigen, die elkaar op straat ontmoeten, bekend zijn bij het jongerenopbouwwerk en dat een aanpak van overlast wordt gestart op plekken, waar dit nodig is. Om de overlast in de hand te houden is het van belang dat het jongerenopbouwwerk, de buurt, de politie en gemeente, samenwerken om gedragsverandering teweeg te brengen bij de jongeren. 

Sluitende aanpak

Dit project is er op gericht om heel praktisch te kunnen werken met overlast gevende jeugdgroepen, middels methoden, die aansluiten op een vernieuwde overlegstructuur, met een betere aansluiting tussen CJG en justitie. Er worden hinderlijke of overlast gevende jeugdgroepen uitgekozen op basis van de prioritering van de politie en het jongerenopbouwwerk. Hierna wordt per groep een strategie opgesteld. Jeugd-Punt wil graag de +- methode van Patrick Smelt (Straatcultuur) gaan toepassen. Dit vergt een goede samenwerking tussen de ketenpartners. Want wanneer er niet goed wordt samengewerkt tussen de ketenpartners en zij worden uitgespeeld tegenover elkaar, werkt dit in het voordeel van de negatieve leider binnen de groep.

Jeugd, Welzijn & Zorg 

Het jongerenopbouwwerk neemt deel aan de juiste netwerken. Soms als vaste partner, in andere gevallen op afroepbasis. Het jongerenopbouwwerk moet als partner van het CJG fungeren en zoveel mogelijk samenwerken om hulpverlening voor jongeren zo goed mogelijk te laten verlopen en de drempel naar de hulpverlening voor jongeren te verlagen. Een belangrijk onderdeel binnen de zorgstructuur, zijn de verschillende coachtrajecten die Jeugd-Punt aanbiedt.

Coaching

Jongerencoaching is één van de tools, die ingezet gaat worden om de hulpverlening aan jongeren beter te laten verlopen. Het traject, dat wordt aangegaan met een individuele jongere, geschiedt altijd in overleg met het CJG. De jongerencoach is geen vervangende hulpverlener, maar onderdeel van het traject binnen de hulpverlening aan jongeren. Jongeren gaan vanuit zichzelf niet of niet meer naar de reguliere hulpverlening. Anderzijds signaleren de jongerenopbouwwerkers dat jongeren die uit een residentieel hulpverleningstraject komen vaak de steun missen om het dagelijks leven goed op te pakken. Een tijdelijk individueel begeleidingstraject kan voor bovengenoemde jongeren de oplossing bieden.  De jongerencoach gaat met jongeren, die via CJG-partners of andere netwerkpartners zijn aangemeld, een traject aan. De methodiek wordt gebaseerd op de kracht van de jongere en zijn leefomgeving.

Afgelopen jaar heeft er een aantal jongerencoach plus trajecten plaatsgevonden. Dit is een intensievere vorm van begeleiding, die initieert word door het veiligheidsnetwerk.

Onze werkers in Stichtse Vecht

Ellis van Tilburg
Delano Neslo
Haitham Taher
Munise Bayrak
Jilali Saber
Lodi Remmen

Contact

Ellis van Tilburg, teamleider
EvT@jeugd-punt.nl