?>

Vindplaatsgericht werken

We zoeken de jeugdigen daar op waar zij zich bevinden. Of dit nu op straat is, op school, bij verenigingen of in huis of via social media. Onze kracht zit in het laagdrempelig contact leggen met jongeren en aansluiten bij hun leefwereld.We zoeken altijd naar mogelijkheden om het contact te vinden en te behouden. Hierdoor kunnen we vroegtijdig signalen opvangen. Ook ons (in)formele netwerk en positie daarbinnen spelen daarbij een belangrijke rol.Vanuit dit contact en het geloof in jongeren activeren we hen zelf te werken aan hun problemen, zich te organiseren en op te komen voor zichzelf. Vaak treden we hierdoor op als verbinder tussen de jongeren, hun (sociale) omgeving en de systeemwereld van organisaties.

Dit doen we o.a. vanuit vaste locaties. Een laagdrempelige -en toegankelijke plek waar een luisterend oor aanwezig is. En waar ze ook activiteiten kunnen ontplooien. Evenzo zoeken we de jongeren daar op waar ze zijn. We stellen de jongeren centraal en niet de locaties, hoe belangrijk deze ook zijn.

Jongeren hebben behoefte om op te trekken met leeftijdsgenoten binnen eigen waarden en normen. We zien het als onze taak om jongeren ook in contact te brengen met waarden en normen van andere inwoners, zowel jong als oud. Zodanig dat omgekeerd ook de samenleving in staat wordt gesteld kennis te nemen van de normen en waarden van de jongeren. We zoeken daarin nadrukkelijk de dialoog tussen de jongeren en hun omgeving.