?>

Jeugd-punt zoekt een trainee
Raad van Toezicht

Zou je graag willen ontdekken of een Raad van Toezicht rol jou past en heb je affiniteit met jeugd en jongerenwerk? De Raad van Toezicht van Jeugd-Punt is op zoek naar een leergierige, maatschappelijk betrokken en integere trainee.

Stichting Jeugd-Punt
Jeugd-Punt is een landelijk werkende organisatie voor jeugd- en jongerenwerk met meer dan 30 jaar geschiedenis in het werkveld van de preventieve jeugdzorg. Jeugd-Punt is een zelfstandige organisatie zonder structurele subsidie en haalt zijn opdrachten uit de markt. Op basis van contractfinanciering levert Jeugd-Punt voor korte of langere tijd uitvoerend jongeren(opbouw)werk voor gemeenten en welzijnsorganisaties. We bieden oplossingen waarbij we onze methoden en strategieën afstemmen op de specifieke vraag van de klant. Jeugd-Punt werkt met deskundige, goed opgeleide jongerenwerkers. Onze opdrachtgevers zijn kleine en middelgrote gemeenten en welzijnsinstellingen in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.

Voortdurend werkt Jeugd-Punt aan verbetering en vernieuwing van haar diensten en methodieken op het gebied van uitvoerend jongeren(opbouw)werk. Voeding daartoe vindt enerzijds plaats vanuit de dagelijkse praktijk, anderzijds inspelend op veranderende vragen van de opdrachtgever.

Vanuit onze visie op jeugd en opvattingen over maatwerk, werken we aan verbetering van de positie van jongeren en de leefbaarheid in de gemeenten.

Meer informatie over onze visie, producten en werkgebied vindt u op onze website Jeugd-Punt

De organisatie
Jeugd-Punt is een platte organisatie en kent een eenhoofdige Raad van Bestuur(directeur-bestuurder) en een Raad van Toezicht.De uitvoering van het primaire proces is onderverdeeld in 2 uitvoerende teams. Deze teams zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van dienstverlening in een regio en worden aangestuurd door een teamleider. Samen met de bestuurder vormen de teamleiders het Managementteam.

Jeugd-Punt is een lerende organisatie voor jongerenwerk en in dit licht wil de RvT gelegenheid bieden aan een jonge trainee om enerzijds zich het vak van toezichthouden eigen te maken en anderzijds ook de RvT te spiegelen vanuit de specifieke kennis, ervaring en levensfase van de trainee.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van de bestuurder en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.

Jeugd-Punt  gaat in haar beleid uit van de Governance Code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. De bestuurder bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Toezicht ziet daarop toe, staat met raad terzijde en treedt op als werkgever van de bestuurder.

De Raad van Toezicht van Jeugdpunt is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheid en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De Raad hecht aan diversiteit in zijn samenstelling.

De werkwijze van de Raad van Toezicht is informeel, er is een positief kritische cultuur en er wordt waarde gericht toezicht gehouden.

Als trainee draai je volledig mee met de Raad van Toezicht. Je neemt deel aan alle RvT- en commissievergaderingen en eventuele andere bijeenkomsten waar de RvT bij aanwezig is, zoals personeels- en strategiebijeenkomsten. Je bereidt je terdege voor en brengt je vragen en opmerkingen in vanuit jouw expertise, ervaring en perceptie. Een van de leden van de Raad van Toezicht zal je vaste contactpersoon zijn die je wegwijs maakt en als vraagbaak voor je kan dienen.

Je kunt voor jezelf en in samenspraak met de RvT en de Bestuurder een opdracht formuleren waarmee je aan de slag gaat. Het ligt voor de hand dat de opdracht in lijn is met de expertise die je komt brengen.

Profiel trainee Raad van Toezicht Jeugd-Punt:
De Raad van Toezicht is op zoek naar een leergierige, maatschappelijk betrokken en integere trainee. Je brengt een vernieuwende en verfrissende kijk en je kan de stem van jongeren en medewerker in de Raad overbrengen. Je bent in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en de strategie te overzien en te beoordelen. Je bent nieuwsgierig naar de rol van toezichthouder en je wil je graag deze rol eigen maken. Je stelt je daarbij lerend en open op. Je bent een authentieke, positieve en stevige persoonlijkheid waarmee het goed samenwerken is.

Vergaderingen en vergoeding
In de regel komt de Raad van Toezicht vijf maal per jaar bijeen, waarvan 1 keer ingevuld wordt met een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. In voorkomende gevallen kan de frequentie incidenteel verhoogd worden.

De vergaderingen vinden plaats in Utrecht, in principe op een doordeweekse avond.
De Raad van Toezicht kan rekenen op adequate ondersteuning van de bestuurder en het secretariaat.
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering.

Samenstelling Raad van Toezicht en Bestuur (per 1 juni 2022)
De heer E. Hagen      voorzitter
Mevrouw L. Rooijer
De heer R. Lambrechts

Nadere informatie en reageren
Stuur je motivatie en CV aan de voorzitter, Erwin Hagen, mailadres: eahhagen@gmail.com onder vermelding van Sollicitatie trainee Raad van Toezicht Jeugdpunt

Reacties dienen uiterlijk 20 september 2022 ontvangen te zijn.
Ook voor eventueel gewenste nadere inlichtingen kunt u per e-mail of via 0626342101 bij hem terecht.

Procedure
Met kandidaat-leden worden eind september/begin oktober gesprekken gevoerd.

De voor de Raad van Toezicht geschikte kandidaten maken kennis met de directeur/bestuurder en de werknemersvertegenwoordiging. Zij worden daarna voor benoeming voorgedragen op de daaropvolgende vergadering van de Raad van Toezicht

De zittingstermijn geldt voor een periode van één jaar en gaat per 1 november 2022 in. Daarna kan de zittingstermijn met nog eens een jaar verlengd worden indien door beide partijen gewenst.

Utrecht, september 2022